Topinstituut voor Waterbouw en Ecologie in Dordrecht

EcoShape – Building with Nature

meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 

persbericht
Het college van B&W en de baggersector in de Drechtsteden hebben besloten in Dordrecht een innovatieprogramma Waterbouw en Ecologie te starten. EcoShape is de organisatie die dit programma gaat uitvoeren. De Nederlandse baggersector is van oudsher één van de belangrijkste spelers op de wereldmarkt. Met deze organisatie wil de sector de voorsprong in ‘duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden’ verder uitbouwen. Daarbij is een goed wetenschappelijk onderzoeksprogramma onontbeerlijk. Degelijk wetenschappelijk onderzoek moet bovendien bijdragen aan de verdere ontwikkeling en toepassing van de regelgeving om grote waterbouwkundige projecten sneller te kunnen realiseren.

 

Van oudsher woont en werkt een groot deel van de wereldbevolking in kust- delta- en riviergebieden. Die moeten worden beschermd tegen zeespiegelstijging, rivieren moeten meer ruimte krijgen en havencapaciteit moet worden vergroot. Duurzaamheid en ecologische uitgangspunten zijn daarbij steeds nadrukkelijker maatgevend.

 

Het kennisprogramma ’Building with Nature’ is gericht op het mogelijk maken van innovaties.  Met dit programma wil de branche een omslag bewerkstelligen van de huidige defensieve ontwerpmethoden naar een nieuwe praktijk van ontwerpmethoden die zich richten op het maximaliseren van de mogelijkheden die het natuurlijk systeem biedt.

 

De missie van ’Building with Nature’ is dan ook het ontwikkelen van nieuwe ontwerpconcepten voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden, waarbij, met instandhouding van de infrastructurele en economische randvoorwaarden, wordt uitgegaan van ecologische kansen: ecodynamisch ontwerpen. Dit wordt gedaan door middel van onderzoek en casestudies die voorzien in objectief wetenschappelijk onderbouwde kennis en hulpmiddelen.


’Building with Nature’ moet de impasses bij de grote waterbouwkundige en infrastructuurprojecten, die telkens weer ontstaan als gevolg van steeds strenger (milieu-)wetgeving, doorbreken. Met dit programma kan de Nederlandse waterbouwsector de internationale concurrentiepositie versterken en Nederland op de wereldkaart houden als toonaangevend waterbouwland.

 

Partners
EcoShape is een initiatief van de baggerbedrijven Boskalis en Van Oord en bestaat naast de twee baggerbedrijven uit een brede vertegenwoordiging van de Nederlandse waterbouwsector: de kennisinstellingen Deltares, Imares, NIOZ, NIOO-CEME en Astron-Lofar, de adviesbureaus Witteveen en Bos, DHV en Haskoning, de universiteiten van Delft, Wageningen en Twente, de industriële partijen Shell Global Solutions, IHC-Holland en de VBKO en twee overheidsdiensten, te weten RWS-Bouwdienst en de gemeente Dordrecht.

De leden van het consortium hebben zich verbonden aan een gezamenlijke bijdrage van circa € 13 miljoen voor een periode van vijf jaar. Met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt momenteel gesproken over de nog benodigde co-financiering van een bedrag van eveneens circa € 13 miljoen. Onlangs hebben het ministerie en het consortium hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

EcoShape vestigt zich in Dordrecht en hoopt in maart 2008 de deuren van haar kantoor te openen.

 

 

www.tomsschaakboeken.nl

S