Essentieel voor de veiligheid en bereikbaarheid

Kabinet en Provincie steunen Fly-over N3 - A16 en verdubbeling Mijlweg

meer (schaak) -nieuws op www.tomsschaakboeken.nl

 


Kabinet en Provincie steunen de plannen van de gemeente Dordrecht om een fly-over aan te brengen op het knooppunt N3 - A16 en de verdubbeling van de Mijlweg. Vandaag heeft minister Eurlings de voorstellen naar de Tweede Kamer gezonden. Omdat de twee projecten behoren bij de belangrijke infrastructurele knelpunten, heeft het Kabinet er € 20,5 miljoen voor gereserveerd. Ook de provincie draagt € 9 miljoen bij. De Tweede Kamer beslist naar verwachting 17 december over de plannen.

 

De gemeente gaf in het in 2005 vastgestelde Mobiliteitsplan al aan dat een fly-over of dergelijke noodzakelijk zou worden. De gemeente had er op gerekend de projecten pas na 2010 te kunnen realiseren. Bij het ontwikkelen van het Verkeersplan Industriegebied Dordrecht West bleek uit prognoses echter dat vanwege de onveiligheid op de knooppunten N3 - A16 en de Mijlweg maatregelen noodzakelijk zijn.

 

De gemeenteraad stemde in met de voorstellen van het college om de Mijlweg te verdubbelen en een Fly-over op het knooppunt N3 - A16 te realiseren. Bij het uitwerken heeft het college - mede dankzij de goed uitgewerkte prombleemanalyse en realistisch geschetste oplossingsrichting - provincie en rijk kunnen overtuigen van de urgentie van de projecten. Daardoor kan in 2009 begonnen worden de knelpunten aan te pakken.

 

Fly-over van N3 naar A16 richting Breda

 

Fly-over N3 - A16

Het knooppunt N3 - A16 is van groot belang voor de stad Dordrecht. Diverse woonwijken gebruiken de N3 als schakel naar de snelweg. De N3 is ook voor de ontsluiting van bijna alle bedrijventerreinen van essentieel belang. Bovendien is de N3 een schakel in de Route Gevaarlijke Stoffen. Nu al ontstaat tijdens de spits op de N3 een file richting A16. Ook ontstaat op beide afritten een terugslag tot zelfs op de A16. Daarmee is de veiligheid ernstig in het geding. Als er niets gedaan zou worden, komen die files over enkele jaren zelfs richting de op – en afrit Dubbeldam / ASZ Dordwijk. Ook vanaf de Rijksstraatweg en de N217 staan files om de A16 op te komen. 

 

Mijlweg

De verdubbeling komt de veiligheid ten goede. Nu stroopt het wachtende verkeer soms zover op, dat er op de A16 een file ontstaat in één van de tunnelbuizen van de Drechttunnel.  Het risico voor ongevallen is daardoor onacceptabel groot geworden. Bovendien is de Drechttunnel één van de belangrijkste oeververbindingen in de E19 (noord-zuidroute). Het plan om de A16-knooppunten aan te passen moet ook de doorstroming naar industriegebied Dordt West verbeteren. Daarmee wordt meteen ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen ten westen van Rijksweg A16, zoals Louter Bloemen, Kil I, II en III en Amstelwijck-West, sterk verbeterd. Bovendien zijn deze verbeteringen noodzakelijk om Dordtse Kil IV te kunnen ontwikkelen.

 

Verdubbeling Mijlweg situatietekening

 

De kosten voor de twee projecten worden geraamd op ca. € 40,5 miljoen. Daarvan draagt het Rijk € 20,5 miljoen bij en de Provincie Zuid-Holland € 9 miljoen. Het resterende deel wordt betaald door de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden.

 

Wethouder Van den Oever is zeer content met het Kabinetsvoorstel. “Ik ben zeer ingenomen met dit resultaat. We hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. We wisten dat onze projecten nog niet hoog op de prioriteitenlijst stonden. Je moet dan met ijzersterke argumenten komen om bij de bovenste te eindigen. Die immers komen in aanmerking voor financiering door Rijk en Provincie. Dit besluit is een enorme opsteker voor de inwoners en het bedrijfsleven van Dordrecht èn de Drechtsteden."

 

 

www.tomsschaakboeken.nl

S